Tình Nhân của Hoàng Đế

Sau khi ES drop bộ Hòang Thượng là Tình Nhân thì phát hiện ra nhà của nàng này đang làm, mọi người vào ủng hộ cho nàng ấy nhé.

Blog của nàng Chupachys: http://chupachys.wordpress.com/ti%CC%80nh-nhan-cu%CC%89a-hoa%CC%80ng-de%CC%81/

Advertisements

3 thoughts on “Tình Nhân của Hoàng Đế

  1. hít hà, qua bên nhà nàng ấy, thấy cái Giới thiệu từ ngày 2 – 5 bẵng đến bây h 13 – 5 vẫn chưa thấy Chương 1 , 😦 , bùn 15s 😦

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s